Trung Qu??c ??a ra v?n kiê?n “n??ng ky?”, thu?c ?a?y xay d??ng thê? chê? c? chê? phan ph??i ca?c yê?u t?? sa?n xua?t d??a va?o thi? tr???ng ca?ng hoa?n thiê?n h?n

2021-09-20 17:43:35
咪乐|直播|平台|ios版   第二,突出体现了新中国发展历程中取得的成就,积累的经验,取得的理论成果。

Theo tin ?a?i chu?ng tôi: Nga?y 9/4, Ban Châ?p ha?nh Trung ??ng ?a?ng Cô?ng sa?n Trung Quô?c va? Quô?c vu? viê?n Trung Quô?c ??a ra “Y? kiê?n vê? xây d??ng thê? chê? c? chê? phân phô?i ca?c yê?u tô? sa?n xuâ?t d??a va?o thi? tr???ng ca?ng hoa?n thiê?n h?n”. “Y? kiê?n” na?y ?ê? xuâ?t ?i?nh h???ng ca?i ca?ch li?nh v??c ca?c yê?u tô? sa?n xuâ?t theo t??ng loa?i ?â?t ?ai, lao ?ô?ng, tiê?n vô?n, công nghê? va? d?? liê?u, xa?c ?i?nh ro? ca?c biê?n pha?p cu? thê? hoa?n thiê?n phân phô?i ca?c yê?u tô? sa?n xuâ?t d??a va?o thi? tr???ng.

Pho? Vu? tr???ng Vu? Ca?i ca?ch tô?ng h??p thê? chê? kinh tê? U?y ban Pha?t triê?n va? Ca?i ca?ch Nha? n???c Trung Quô?c V??ng Nhiê?m Phi cho biê?t, v?n kiê?n na?y ????c ??a ra co? y? nghi?a quan tro?ng ?ô?i v??i viê?c ?â?y nhanh hoa?n thiê?n thê? chê? kinh tê? thi? tr???ng xa? hô?i chu? nghi?a, gia?i quyê?t mâu thuâ?n mang ti?nh kê?t câ?u ?? tâ?ng nâ?c sâu va? thu?c ?â?y kinh tê? pha?t triê?n châ?t l???ng cao. Trong ti?nh hi?nh hiê?n nay, v?n kiê?n na?y ????c ??a ra cu?ng co? y? nghi?a hiê?n th??c ?ô?i v??i viê?c chô?ng la?i ta?c ?ô?ng cu?a di?ch bê?nh, ki?ch hoa?t hiê?u qua? tiê?m n?ng va? s??c sô?ng cu?a ca?c yê?u tô?.


Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
百度